Vol129女神妲己真空白衬衫配黑裙子完美诱惑31P妲己花漾

Vol129女神妲己真空白衬衫配黑裙子完美诱惑31P妲己花漾

 刚风为病,令人燥,燥者枯燥瘦瘠也。干姜乃辛温横散之品,所以横散内郁之阳气而解散相合之寒邪者也。

宜瓜蒂散或稀涎散吐之。刺入一寸,留七呼,灸三壮。

新少壮者病虽重,其人壮,气血盛,胜于药,处方宜用分两重复者也。以胆为体则以肝为胆之用,俾畏葸之性助以刚果,故见义必为信道必笃。

 然虽发热而无恶寒头疼身痛等症。 夫肺统一身之气,气和则水精四布,而宣化有权,气逆则肺窍窒塞,而清浊不行,故咳甚则呕逆。

十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面,而走空窍。盖因经络热甚,阳气拥重,迫血妄行,出于鼻者,为?

仲景表章《内经》,述寒温瘅三证,增出一牝疟,而独无十二经之说,后人不深维其意,遂执定疟脉多弦一语,而有专主少阳一经之论。又云:主明则下安,以此养生则寿,主不明则十二官危,便道闭塞而不通,以此养生则夭。

Leave a Reply